Regulaminy

Umowa najmu

PDF pobierz

Protokół zdawczo - odbiorczy

PDF pobierz

Ogólne warunki najmu

PDF pobierz

Ochrona danych

PDF pobierz

 

 

 

Umowa najmu samochodu campingowego

zawarta w dniu ……………………… roku w ………………………….. pomiędzy
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwaną w dalszej części umowy Wynajmującym
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwaną w dalszej części umowy Najemcą

1.         Przedmiot umowy
1.1. Przedmiotem najmu jest samochód:
marki ……………………………………………………………………………………
nr rejestracyjny …………………………………………………………………………
nr nadwozia ……………………………………………………………………………
nr silnika ………………………………………………………………………………
Przedmiot umowy zostanie oddany przez Wynajmującego Najemcy za wynagrodzeniem i na czas określony w umowie
1.2       Wynajmujący oświadcza, iż przysługuje mu prawo własności do ww. pojazdu.
1.3       Wynajmujący zastrzega możliwość odwołania rezerwacji na skutek wcześniejszej awarii pojazdu uniemożliwiającej dalszą eksploatację, w sytuacji takiej Wynajmujący       zobowiązany jest do zwrotu Najemcy wpłaconych opłat (z tytułu zaliczki, opłat za            wynajem, kaucji).  
1.4       Pojazd posiada aktualną polisę OC, AC, Assistance, ważne badania techniczne i jest      dopuszczony do ruchu.
1.5       Ogólne warunki ubezpieczenia OC, AC, Assistance stanowią załącznik do niniejszej       umowy najmu, a przewidziane w nich procedury postępowania w     przypadku       powstania szkody objętej ubezpieczeniem obowiązują Najemcę.
1.6       Pojazd jest wyposażony w urządzenia techniczne wymienione w protokole odbioru        pojazdu.
1.7       Najemca oświadcza, iż zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i nie wnosi, co         do tego zastrzeżeń.
1.8       Najemca oświadcza, iż podczas przeprowadzonej prezentacji został pouczony o sposobie eksploatacji pojazdu.
1.9       Najemca oświadcza, iż posiada wymagane uprawnienia do kierowania pojazdem na        co okazuje przy sporządzeniu niniejszej umowy stosowny dokument, którego        kserokopia stanowi załącznik do niniejszej umowy.          

2.         Czas trwania umowy
2.1       Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas od dnia ....…………….…..      godziny………….… do dnia ................................…godziny.................... …….
2.2       Czas trwania umowy może być przedłużony jedynie za zgodą Wynajmującego.   (dopuszcza się wyrażenie zgody telefonicznie).
2.3       W przypadku zwrotu pojazdu Wynajmującemu po terminie o którym mowa w pkt. 2.1   (i po uwzględnieniu pkt. 2.2) umowy Najemca zobowiązany jest do uiszczenia Wynajmującemu odszkodowania w wysokości dwukrotnej stawki dobowej za każdą           rozpoczętą dobę opóźnienia.

2.4       W przypadku brak zwrotu pojazdu o określonym terminie Wynajmujący ma        obowiązek do niezwłocznego powiadomienia organów ścigania o             fakcie przywłaszczenia pojazdu przez Najemcę.

3          Wynagrodzenie i opłaty inne
3.1       Wynagrodzenie wynosi ……….............. za każdą rozpoczętą dobę wynajmu pojazdu.    Przez dobę rozumie się kolejne 24 godziny po wydaniu pojazdu Najemcy.        Wynagrodzenie łączne przysługujące Wynajmującemu z tytułu niniejszej umowy         wynosi  …………………………………………………….....................................zł
Wynagrodzenie jest płatne przez Najemcę w całości z góry, najpóźniej do chwili             przekazania pojazdu.
3.2       Tytułem kaucji na poczet zabezpieczenia wszelkich roszczeń wynikających z       niniejszej umowy Najemca wpłaca Wynajmującemu kwotę 4 000,00 zł.
Wynajmujący może pokryć z wpłaconej kaucji należności wynikające z: uszkodzenia      pojazdu wewnątrz lub na zewnątrz, kradzieży pojazdu, szkody całkowitej, zgubienia             kluczyków lub pilota do autoalarmu, zgubienia dowodu rejestracyjnego, zaistnienia         okoliczności o których mowa w pkt. 2.3, pkt. 4.6, pkt. 4,7, pkt. 5,  pkt. 6.

3.3.      Jeżeli wysokość kaucji nie wystarcza na pokrycie szkody Najemca jest zobowiązany       do dopłaty różnicy według zasad odpowiedzialności określonych w pkt. 5 oraz pkt. 6            umowy.
3.4       Kaucja podlega zwrotowi Wynajmującemu w kwocie nominalnej przelewem w   terminie do 5 dni, o ile nie zachodzą okoliczności uzasadniające zatrzymanie   kaucji w całości lub części o których mowa w treści umowy.

4.         Obowiązki Najemcy
4.1.      Najemca zobowiązany jest do terminowego zwrotu pojazdu oraz zapłaty wynagrodzenia zgodnie z umową.
4.2       Najemca jest obowiązany do korzystania z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, z     zachowaniem zasad prawidłowej eksploatacji, przestrzegania instrukcji użytkownika,   przestrzegania postanowień umów i przepisów ubezpieczeniowych a w szczególności          ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdu.
4.3       Najemca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia tytoniu w     całym pojeździe oraz zakazu przewożenia w nim zwierząt.
4.4       Najemca może używać pojazdu jedynie na terytorium UE, chyba, że Wynajmujący         wyrazi pisemną zgodę na używanie pojazdu także poza granicami UE.
4.5       Najemcy nie wolno dokonywać żadnych zmian i przeróbek w pojeździe.
4.6       Pojazd powinien być zwrócony w stanie nieuszkodzonym. Pojazd w chwili zwrotu         winien być czysty na zewnątrz i w środku. W przypadku zwrotu brudnego pojazdu       Wynajmujący obciąży Najemcę opłatą w wysokości 300,00 zł netto + VAT. W           przypadku konieczności czyszczenia łazienki wewnątrz lub opróżniania kasety toalety Wynajmujący obciąży Najemcę opłatą w wysokości 300,00 zł + VAT.
4.7       Pojazd powinien być zwrócony Wynajmującemu wraz z pełnym zbiornikiem paliwa        oraz pełną butlą gazową. W przypadku zwrotu z niepełnym zbiornikiem paliwa      Wynajmujący obciąży Najemcę opłatą w wysokości 500,00 zł + VAT, natomiast w    przypadku zwrotu z niepełną butlą gazową Wynajmujący obciąży Najemcę opłatą w       wysokości 200,00 zł + VAT
4.8       Najemca zobowiązuje się do zachowania szczególnej ostrożności przy przejazdach w      miejscach o ograniczonej wysokości ze względu na wysokość pojazdu. Najemca         zobowiązany jest również do nie przekraczania prędkości 120km/h.(zalecana prędkość          do 100km/h), Najemca za każdorazowe przekroczenie prędkości powyżej 120 km/h             wykazane na monitoringu GPS będzie obciążony opłatą w wysokości 100 zł +VAT.

5.         Obowiązki najemcy na wypadek uszkodzenia pojazdu,             wypadku drogowego,          kolizji lub wyrządzenia szkody osobom trzecim w związku z użytkowaniem        pojazdu
5.1       Jeżeli pojazd został uszkodzony w wyniku kolizji drogowej, wypadku drogowego,         innego zdarzenia Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o          tym fakcie Wynajmującego, a następnie do postępowania zgodnie z warunkami przewidzianymi w OWU oraz poleceniami Wynajmującego.
5.2       W przypadku uczestniczenia pojazdu w kolizji drogowej lub wypadku drogowym          Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Policję oraz uzyskać notatkę             służbową sporządzoną przez Policję na miejscu zdarzenia.
5.3       W przypadku uczestniczenia pojazdu w kolizji drogowej, wypadku drogowym, innym   zdarzeniu wywołującym szkodę Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu       w sposób uniemożliwiający powiększenie rozmiaru szkody.
5.4       Najemcy nie wolno dokonywać żadnych napraw pojazdu bez zgody Wynajmującego.
5.5       Jeżeli uszkodzenie pojazdu nie wpływa na bezpieczeństwo jazdy i nie skutkuje    dalszym pogorszeniem stanu technicznego pojazdu, Najemca za zgodą     Wynajmującego może kontynuować jazdę.

6.         Odpowiedzialność za szkody
6.1       Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek dewastacji.
6.2       Najemca w trakcie najmu przyjmuje na siebie odpowiedzialność za szkody          wyrządzone przez inne osoby korzystające z pojazdu, w tym w za szkody wyrządzone     prowadzeniem pojazdu przez inne osoby aniżeli Najemca.
6.3       Najemca ponosi odpowiedzialność również za szkody wykryte po zwrocie pojazdu, o    ile nie mogły być one ujawnione w czasie odbioru pojazdu przez Wynajmującego z         uwagi na ich celowe ukrycie przez Najemcę.
6.4       Odpowiedzialność Najemcy obejmuje również szkody wyrządzone w wyposażeniu        dodatkowym pojazdu.
6.5       Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę w przypadku, gdy przyznane przez Towarzystwo Ubezpieczeń odszkodowanie nie pokrywa rzeczywistej straty        Wynajmującego, w tym w szczególności, jeżeli Towarzystwo Ubezpieczeń odmawia            wypłaty odszkodowania wskutek naruszenia postanowień OWU.
6.6       Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, których wartość nie przekracza
8000 złotych.
6.7       Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w        związku z ruchem pojazdu, chyba, że właściwe przepisy wyłączają odpowiedzialność           Najemcy.
6.8       Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek kierowania      pojazdem pod wpływem alkoholu, środków odurzających.
6.9       Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego wskutek     kierowania pojazdem wbrew przepisom ruchu drogowego obowiązującym w miejscu     zdarzenia wywołującego szkodę.
6.10     Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie opłaty, mandaty karne, opłaty        dodatkowe za parkowanie w miejscu niedozwolonym lub ponad wykupiony czas            parkowania, które zostały naliczone w czasie dysponowania przez niego pojazdem,            chyba, że są one następstwem okoliczności za które winę ponosi Wynajmujący.

7.         Postanowienia końcowe
7.1       Najemca nie jest uprawniony do podnajmowania pojazdu innym osobom.
7.2       Osobą uprawnioną do kierowania pojazdem jest wyłącznie Najemca lub inna osoba        wskazana w umowie, na którą Wynajmujący wyraził zgodę i która posiada stosowne      uprawnienia do kierowania pojazdem.
7.3       Wynajmujący wyraża zgodę na prowadzenie pojazdu przez:
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
7.4       Wynajmujący nie wyraża zgody na używanie pojazdu przez  Najemcę poza granicami     UE a w szczególności Białoruś, Ukraina, Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja, Kazachstan,        Bośnia i Hercegowina, Serbia, Kosowo, Macedonia, Albania, Mołdawia.
7.5       W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
7.6       Spory wynikające z tej umowy będą rozpoznawane przez Sąd właściwy dla siedziby      Wynajmującego.

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

Wynajmujący                                                                                    Najemca


 

 

 

 

Protokół zdawczo-odbiorczy

Samochód campingowy marki .....................................................................................
Numer rejestracyjny ......................................................................................................
Numer VIN.....................................................................................................................
Rok produkcji ...............................................................................................................
Data i godzina przekazania ...........................................................................................

Przekazanie samochodu

Zwrot samochodu

Samochód

Stan licznika

Dowód rejestracyjny

Polisa OC/AC/Assistance

Zielona karta

Kluczyki

Pilot (alarm/centralny zamek)

Paliwo pełny

Stan zewnętrzny samochodu

Stan wewnętrzny samochodu

Samochód zewnętrznie

Samochód wewnętrznie

km .................................................

nr ..................................................

nr ..................................................

nr ...................................................

...................................... sztuk

..................................... sztuk

bak / ....................

nieuszkodzony / uszkodzony

nieuszkodzony / uszkodzony

czysty / brudny

czysty / brudny

Uwagi

...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ......................................................................................................

   
Wyposażenie samochodu  

Markiza

Bagażnik rowerowy

Przewód elektryczny

Wąż do wody

Telewizor, pilot *

DVD, antena sat, pilot *

Radio CB

Radio CD

Radio MP3

Klimatyzator, pilot *

Lodówka

Kuchenka gazowa

Butle gazowe

Ogrzewanie gazowe

Zbiornik wody czystej

Zbiornik wody brudnej

Kaseta sanitarna

Woda w ujęciach:
- zimna
- ciepła

Odpływy

tak / nie

tak / nie

................................... sztuk

tak / nie

tak / nie

tak / nie

tak / nie

tak / nie

tak / nie

tak / nie

tak / nie

sprawna / niesprawna

................................ sztuk

sprawne / niesprawne

pusty / pełny

pusty / pełny

pusta / pełna


jest / brak
jest / brak

drożne / niedrożne

   
Wyposażenie dodatkowe  

1. Meble

Stół
Krzesła

2. Zastawa stołowa

Talerze głębokie
Talerze płytkie
Talerze deserowe
Miski
Szklanki
Filiżanki
Dzbanek
Łyżki
Łyżeczki
Widelce
Noże stołowe
Noże

3. Urządzenia i naczynia Kuchenne

Ekspres do kawy tak / nie
Czajnik
Garnek
Rondelek
Patelnia
Druszlak
Deska do krojenia
Ociekacz na naczynia

 

 

................................ sztuk
................................ sztuk

 

................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk

 


tak / nie
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk

   
Wyposażenie dodatkowe  
Grill
Kosz na śmieci
Zmiotka
Kołdra
Poduszka
Prześcieradło
Pled (koc)
Ręcznik kąpielowy
Ręcznik do naczyń
tak / nie
tak / nie
tak / nie
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk

   
Uwagi:
...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ......................................................................................................
...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ......................................................................................................
   

Szkolenie z obsługi urządzeń i wyposażenia

Depozyt samochodu Najemcy

numer rejestracyjny

stan licznika

kluczyki


tak / nie

tak / nie

.......................................

.......................................

.............................sztuk

   
   
   
Najemca
(czytelny podpis)
Wynajmujący
(czytelny podpis)

Stan licznika

Dowód rejestracyjny

Polisa OC/AC/Assistance

Zielona karta

Kluczyki

Pilot (alarm/centralny zamek)

Paliwo pełny

Stan zewnętrzny samochodu

Stan wewnętrzny samochodu

Samochód zewnętrznie

Samochód wewnętrznie

km .................................................

nr ..................................................

nr ..................................................

nr ...................................................

...................................... sztuk

..................................... sztuk

bak / ....................

nieuszkodzony / uszkodzony

nieuszkodzony / uszkodzony

czysty / brudny

czysty / brudny

Uwagi

...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ......................................................................................................

   
Wyposażenie samochodu  

Markiza

Bagażnik rowerowy

Przewód elektryczny

Wąż do wody

Telewizor, pilot *

DVD, antena sat, pilot *

Radio CB

Radio CD

Radio MP3

Klimatyzator, pilot *

Lodówka

Kuchenka gazowa

Butle gazowe

Ogrzewanie gazowe

Zbiornik wody czystej

Zbiornik wody brudnej

Kaseta sanitarna

Woda w ujęciach:
- zimna
- ciepła

Odpływy

tak / nie

tak / nie

................................... sztuk

tak / nie

tak / nie

tak / nie

tak / nie

tak / nie

tak / nie

tak / nie

tak / nie

sprawna / niesprawna

................................ sztuk

sprawne / niesprawne

pusty / pełny

pusty / pełny

pusta / pełna


jest / brak
jest / brak

drożne / niedrożne

   
Wyposażenie dodatkowe  

1. Meble

Stół
Krzesła

2. Zastawa stołowa

Talerze głębokie
Talerze płytkie
Talerze deserowe
Miski
Szklanki
Filiżanki
Dzbanek
Łyżki
Łyżeczki
Widelce
Noże stołowe
Noże

3. Urządzenia i naczynia Kuchenne

Ekspres do kawy tak / nie
Czajnik
Garnek
Rondelek
Patelnia
Druszlak
Deska do krojenia
Ociekacz na naczynia

 

 

................................ sztuk
................................ sztuk

 

................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk

 


tak / nie
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk

   
Wyposażenie dodatkowe  
Grill
Kosz na śmieci
Zmiotka
Kołdra
Poduszka
Prześcieradło
Pled (koc)
Ręcznik kąpielowy
Ręcznik do naczyń
tak / nie
tak / nie
tak / nie
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk

   
Uwagi:
...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ......................................................................................................
...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ......................................................................................................
   

Szkolenie z obsługi urządzeń i wyposażenia

Depozyt samochodu Najemcy

numer rejestracyjny

stan licznika

kluczyki


tak / nie

tak / nie

.......................................

.......................................

.............................sztuk

   
   
   
Najemca
(czytelny podpis)
Wynajmujący
(czytelny podpis)

 

Ogólne warunki najmu samochodów kempingowych

Poniższe Ogólne Warunki Wynajmu określają podstawowe prawa i obowiązki NAJEMCY i WYNAJMUJĄCEGO .

RODZAJ USŁUGI

Wynajmujący informuje klienta, że przedmiotem umowy jest wynajem samochodu
i nie jest to impreza turystyczna, ani pośredniczenie na zlecenie w zawarciu umowy
o świadczenie usług turystycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.08.1997r.
o usługach turystycznych. Oznacza to m.in. że Najemca sam planuje i organizuje sobie podróż, powinien być świadomy, iż bierze na siebie pełną odpowiedzialność za siebie, swoją rodzinę i powierzony mu przedmiot najmu i musi być przygotowany na radzenie sobie we własnym zakresie we wszystkich nieprzewidzianych, krytycznych sytuacjach np. choroba, wypadek, awaria samochodu itp. gdyż pomoc WYNAJMUJĄCEGO może być ograniczona lub czasowo niemożliwa np. brak zasięgu tel. lub środek nocy. Również umowy ubezpieczenia Najemca zawiera we własnym imieniu i na własny rachunek nie licząc wymaganych prawem umów ubezpieczenia przedmiotu najmu.

PRZEDMIOT NAJMU

Przedmiotem najmu jest samochód specjalny (campingowy)

zwany dalej POJAZDEM wraz z wyposażeniem dodatkowym określonym w protokóle zdawczo-odbiorczym.

OŚWIADCZENIE WYNAJMUJĄCEGO.

Wynajmujący oświadcza, że POJAZD jest w dobrym stanie technicznym, posiada aktualne badania techniczne, oraz wymagane ubezpieczenia, a także zieloną kartę

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Koszty eksploatacyjne samochodu w trakcie czasu trwania wynajmu takie jak np. paliwo, płyny eksploatacyjne, przejazd drogami płatnymi, ew. mandaty itp., pokrywa najemca. NAJEMCA otrzymuje Pojazd z pełnym zbiornikiem paliwa i taki powinien zdać.

1.NAJEMCA

· Najmujący musi być osobą narodowości polskiej, W innym przypadku potrzebna jest zgoda WYNAJMUJĄCEGO.
· Najemca oraz wskazani przez Najemcę kierowcy muszą mieć ukończone 25 lat.
· Kierowca musi posiadać prawo jazdy kat. B od co najmniej 5 lat.
· Dane Najemcy należy potwierdzić aktualnymi dwoma dowodami tożsamości.

2.REZERWACJA I ZAPŁATA ZA WYNAJEM POJAZDU

NAJEMCA dokonuje wstępnej rezerwacji drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Najemca może zmienić termin swojego wyjazdu bez straty zadatku na inny wolny termin
i bez ponoszenia z tego tytułu żadnych kosztów, jeżeli zmiana terminu nastąpi nie później niż 2 miesiące przed terminem obowiązywania UMOWY NAJMU.

Najemca może również zmienić PRZEDMIOT NAJMU na inny, o ile jest dostępny, nie później jednak niż na 2 miesiące przed terminem obowiązywania UMOWY NAJMU.

NAJEMCA zobowiązany jest do poinformowania WYNAJMUJĄCEGO o przybliżonej trasie swojej podróży oraz wybrania opcji: ”z limitem” lub „bez limitu kilometrów”.

Na podróż do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej wymagana jest dodatkowa zgoda WYNAJMUJĄCEGO. Jeżeli Najemca nie uzyska takowej zgody od WYNAJMUJĄCEGO ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do wszelkich uszkodzeń na Przedmiocie Najmu.

Dokonanie wstępnej rezerwacji nie pociąga za sobą żadnych skutków prawnych i nie obciąża w żaden sposób NAJEMCĘ.

Po  wstępnej rezerwacji , NAJEMCA zobowiązany jest wpłacić w ciągu 3 dni  od daty wstępnej rezerwacji, zadatek w wysokości 30% całkowitej kwoty za wynajem, wynikającej
z cennika i z okresu wynajmu POJAZDU.

Wpłata zadatku rozumiana jest jako zawarcie Umowy Najmu Pojazdu i zaakceptowanie Ogólnych Warunków Najmu Pojazdu.

Pozostałą część kwoty NAJEMCA musi wpłacić najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia obowiązywania umowy najmu lub po ustaleniu z WYNAJMUJĄCYM najpóźniej w dniu wynajmu.

Za datę zapłaty zadatku, oraz pozostałej części kwoty za WYNAJEM liczy się datę wpływu środków na konto WYNAJMUJĄCEGO.

Jeżeli NAJEMCA nie wpłaci w/w kwoty w terminie, oznacza to odstąpienie od umowy
z winy NAJEMCY i przepadek zadatku.

Po wpłaceniu pozostałej części kwoty za WYNAJEM POJAZDU, kaucji WYNAJMUJĄCY potwierdza dokonanie wpłaty drogą elektroniczną.

3.KAUCJA

3.1 NAJEMCA wpłaca WYNAJMUJĄCEMU kaucję nie później niż 14 dni przed planowanym terminem obowiązywania umowy najmu.
3.2 Za zgodą WYNAJMUJACEGO kaucja może być wpłacona bezpośrednio przed odbiorem POJAZDU.
3.3 Kaucja traktowana jest jako zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych kosztów za naprawę szkód w POJEŹDZIE spowodowanych przez Najemcę.
3.4 Rozliczenie kaucji następuje w ciągu 7 dni od daty zdania pojazdu i podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego wpłatą na konto bankowe wskazane przez Najemcę.
3.5 Jeżeli w ciągu tego czasu zostaną wykryte dodatkowe usterki spowodowane przez Najemcę, a nie zauważone, bądź nie uwzględnione w protokóle podczas zdawania Pojazdu, WYNAJMUJĄCY po ich udokumentowaniu i przekazaniu dokumentacji  Najemcy pomniejszy kwotę wypłaconej kaucji o koszt naprawy w/w usterek.
3.6 Utrata kaucji lub jej części wynika z nieprzestrzegania przez Najemcę Ogólnych Warunków Wynajmu POJAZDU, a w szczególności w przypadku:

• kradzieży lub szkody całkowitej POJAZDU – całkowita utrata kaucji,
• złamanie zakazu palenia w POJEŹDZIE – 500 zł,
• zgubienie kluczyków lub pilota autoalarmu - 1000 zł,
• zgubienie dowodu rejestracyjnego lub polisy ubezpieczeniowe - 1000 zł,
• nie wyczyszczenie toalety chemicznej – 300 zł,
• nie posprzątanie lub nienależyte posprzątanie POJAZDU po okresie najmu - 400 zł,
• znaczne zabrudzenie tapicerki samochodowej części mieszkalnej lub kabiny kierowcy wymagające prania - 300 zł,
• nie uzupełnienie zbiornika paliwa po okresie najmu - 600 zł,
• brak kontroli poziomu oleju silnikowego – całkowita utrata kaucji.
• spowodowania kolizji drogowej – całkowita utrata kaucji (zatajenie tego faktu przed

WYNAJMUJACYM podczas zdania pojazdu – całkowita utrata kaucji plus kara umowna 3000 zł) .

WYNAJMUJĄCY może wstrzymać wypłatę kaucji do czasu wyceny roszczeń WYNAJMUJĄCEGO w stosunku do NAJEMCY, gdy wartość naprawy uszkodzeń nie jest znana w chwili zdania POJAZDU. 
Podane ceny są cenami netto należy doliczyć podatek Vat 23%.

WYNAJMUJĄCY zobowiązuje się przy tym do sprawnego i rzetelnego wykonania wyceny kosztów napraw i przedłożenie na żądanie NAJEMCY dokumentów będących podstawą wyceny.

4.ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ZASADY ODSZKODOWAŃ

NAJEMCA ma obowiązek zgłaszania wszelkich nieprawidłowości zauważonych podczas użytkowania Pojazdu zarówno podzespołów mechanicznych jak również elektronicznych oraz wszelkich innych elementów wyposażenia Pojazdu pod rygorem całkowitej utraty kaucji.

a) Jeżeli uszkodzenia PRZEDMIOTU NAJMU nastąpiły w wyniku kolizji drogowej z winy NAJEMCY, NAJEMCA odpowiada za pokrycie wszelkich kosztów związanych z usunięciem skutków zdarzenia oraz kosztów utraty zniżek w firmie ubezpieczeniowej wraz z udziałem własnym - całkowitą utratą kaucji,

b) NAJEMCA odpowiada za wszelkie szkody na PRZEDMIOCIE NAJMU spowodowane
z jego winy nie będące skutkiem kolizji drogowej – do wysokości kaucji. Jeżeli w wyniku kolizji drogowej lub innych uszkodzeń przedmiotu najmu z winy NAJEMCY, NAJEMCA nie może kontynuować swojej podróży, to traci pozostałą niewykorzystaną kwotę za wynajem.

c) Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy, gdy zaistnieją okoliczności, w wyniku których ubezpieczyciel odstępuje od wypłaty ubezpieczenia np. gdy NAJEMCA spowodował szkodę będąc pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

d) Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność w przypadku kradzieży PRZEDMIOTU NAJMU jeżeli zaginęły klucze bądź dokumenty od PRZEDMIOTU NAJMU.

e) Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody będące następstwem rażącego naruszenia przepisów drogowych, lub powstałe w wyniku wyjątkowego niedbalstwa, czy lekkomyślności np. niedostosowania wymiarów (wysokość, szerokość) POJAZDU do panujących warunków drogowych oraz wielokrotne uszkodzenia POJAZDU (dewastacja) będące następstwem nieliczenia się z cudzą własnością. Jeżeli Najemca uchyla się od pokrycia należności za w/w szkody WYNAJMUJĄCY będzie dochodził swoich praw przed Sądem właściwym siedzibie WYNAJMUJĄCEGO. NAJEMCA odpowiada do wysokości kaucji za wszelkie uszkodzenia pojazdu powstałe w czasie trwania umowy najmu, nawet jeżeli nie powstały one bezpośrednio z winy NAJEMCY, mechaniczne uszkodzenie opony lub felgi, uszkodzenie szyb, oraz ich pęknięcia powstałe np. od uderzenia kamienia, mechaniczne uszkodzenia zawieszenia np. po wpadnięciu w dziurę, lub za szkody powstałe po włamaniu do samochodu, itp.

NAJEMCA nie odpowiada za szkody i awarie POJAZDU, jeżeli powstały one w wyniku zaniedbań WYNAJMUJĄCEGO np.  niedokonanie terminowej wymiany oleju czy innych napraw terminowych (wymiana paska rozrządu, klocków i tarcz hamulcowych, zbyt zużyte opony itp.).

NAJEMCA nie odpowiada za zużyte podzespoły samochodu i elementy jego wyposażenia, gdzie przyczyną ich zużycia jest normalna długotrwała eksploatacja samochodu (np. tarcze
i klocki hamulcowe, opony).

NAJEMCA odpowiada za powierzony mu POJAZD jak za własny, ma obowiązek systematycznej kontroli poziomu oleju silnikowego, płynu chłodniczego oraz innych płynów eksploatacyjnych.

NAJEMCA powinien dysponować odpowiednimi środkami na usuniecie każdej awarii powstałej w czasie użytkowania POJAZDU, w wyniku której, dalsze kontynuowanie jazdy jest niebezpieczne lub niemożliwe. Faktury i rachunki wystawione na WYNAJMUJACEGO za w/w naprawę NAJEMCA przedstawia po powrocie WYNAJMUJACEMU. Tylko w takim przypadku WYNAJMUJACY zwróci NAJEMCY poniesione koszty napraw do wysokości rachunków ewentualnie pomniejszając wypłatę o udział własny Najmującego.

Jeżeli awarii lub uszkodzeń POJAZDU nie da się usunąć w krótkim czasie i dalsze kontynuowanie jazdy będzie niemożliwe, WYNAJMUJĄCY zwróci NAJEMCY niewykorzystaną część opłaty za wynajem POJAZDU za pełne doby pozostałe do końca trwania umowy. Najemca organizuje sobie sam powrót do domu na własny koszt. Z tego tytułu NAJEMCY nie przysługuje żadne inne dodatkowe odszkodowanie.

5.POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AWARII LUB USZKODZENIA POJAZDU

W przypadku uszkodzenia, awarii lub kolizji pojazdu NAJEMCA jest zobowiązany:

1. do natychmiastowego powiadomienia WYNAJMUJĄCEGO o zaistniałym fakcie
i postępowania zgodnie z poleceniami WYNAJMUJĄCEGO,

2. zabezpieczenia przedmiotu najmu w sposób należyty przed niepożądanym działaniem osób trzecich przed ewentualnym powiększeniem szkody ( np. przez odholowanie POJAZDU
na parking strzeżony).
3. sporządzenia protokołu uszkodzeń.
4. zawiadomienia policji o zaistniałym zdarzeniu i uzyskania oświadczenia od
ew. pozostałych uczestników zdarzenia/kolizji.

6.OGRANICZENIA W UŻYTKOWANIU

POJAZDU nie można użytkować w takim celu jak:
· udział w imprezach i rajdach samochodowych
· transportu materiałów łatwopalnych
· transportu materiałów trujących oraz niebezpiecznych
· jako narzędzie do popełnienia przestępstwa
· podróży po bezdrożach

Pojazdu nie można przekazywać do użytkowania ani podnajmować osobom trzecim.
Za działania osób trzecich NAJEMCA odpowiada jak za własne.

7.WYDANIE ORAZ ZDANIE POJAZDU

NAJEMCA jest zobowiązany do odbycia instruktażu związanego z eksploatacją pojazdu przed jego odbiorem i potwierdzenie tego faktu podpisami NAJEMCY i strony WYNAJMUJĄCEJ.

W przypadku, gdy instruktaż się nie odbył z winy NAJEMCY, WYNAJMUJĄCY może odmówić wydania pojazdu, a koszty ewentualnego opóźnienia w wydaniu POJAZDU ponosi NAJEMCA.

NAJEMCA zwraca samochód w terminie określonym umową i nie ma możliwości przedłużenia umowy wynajmu bez zgody WYNAJMUJĄCEGO

Za samowolne przedłużenie umowy NAJEMCA ponosi koszty w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę spóźnienia. Jeżeli NAJEMCA nie zwróci pojazdu do 6 godzin po terminie wskazanym w umowie wynajmu i nie skontaktuje się z WYNAJMUJĄCYM, ten poinformuje organa ścigania o podejrzeniu kradzieży, co spowoduje całkowitą utratę kaucji i dalsze
ew. konsekwencje finansowe lub prawne.

 

8.ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

WYNAJMUJĄCY zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w każdej chwili, jeżeli zarezerwowany POJAZD ulegnie wcześniejszemu wypadkowi lub innemu uszkodzeniu lub zaistnieją inne ważne okoliczności i nie ma możliwości na bezpieczne użytkowanie POJAZDU przez NAJEMCĘ. W takim przypadku WYNAJMUJĄCY może zaproponować NAJEMCY inny POJAZD lub zwrócić koszty zaliczki, opłatę zasadniczą oraz kaucję wpłaconą przez NAJEMCĘ w trybie natychmiastowym, jednak z tego tytułu nie należy się NAJEMCY żadne dodatkowe odszkodowanie.

9. W SAMOCHODZIE OBOWIĄZUJE ZAKAZ PALENIA!

10. Zlekceważenie i łamanie zaleceń i postanowień zawartych w Ogólnych Warunkach Najmu w szczególności nie powiadomienie na bieżąco WYNAJMUJACEGO o zaistniałej kolizji drogowej lub o innych istotnych uszkodzeniach PRZEDMIOTU NAJMU może skutkować całkowitą utratą kaucji. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Sprawy sporne rozpatruje sąd właściwy siedzibie WYNAJMUJĄCY.

 

WYNAJMUJĄCY                                                                                       NAJEMCA

 

 

Agencja Interaktywna Epoka